ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០១ វាមានកំណត់ត្រាបទប្លែកៗ។

ដាក់ចានលើផ្ទៃដែកបោះ

  • Lapping cast iron surface plate

    ដាក់ចានលើផ្ទៃដែកបោះ

    ចានដែកខាសត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ផ្នែកដែលមានជាតិដែកនិងមិនមានជាតិដែកត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានទម្រង់ផ្ទៃនិងរាបស្មើរ។ ថ្នាក់នៃភាពត្រឹមត្រូវ។ ហៈអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនវាត្រូវបាន impregnated ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ lapping លើផ្ទៃផ្ទះល្វែងធំមួយ។ ផ្ទៃខាងលើអាចជាផ្ទៃរាបស្មើធម្មតាសម្រាប់ការគូសផ្លាកសម្គាល់និងប្រតិបត្តិការប្លង់។ surf កំពូលផងដែរ ...