ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០១ វាមានកំណត់ត្រាបទប្លែកៗ។

តារាងផ្សារព្យាបាលដោយ Nitrided

  • Nitrided treatment welding table

    តារាងផ្សារព្យាបាលដោយ Nitrided

    តុផ្សារដែកបន្ទាប់ពីការព្យាបាល Nitriding នឹងមានជាមួយនឹងការរឹងខ្ពស់, ច្រែះទេទប់ស្កាត់ការ welding slag sticking ទៅតារាងផ្ទៃតារាងនៃទំហំដូចខាងក្រោមនេះគឺមាននៅក្នុងស្តុក D បាន 28 3D តារាងផ្សារដែក 4000x2000x200mm 3000x2000x200mm 3000x1500x200mm 2000x1500x200mm 2400x1200x200mm 2000x1000x200mm 1500x1000x200mm 1200x1000x200mm 1000x1000x200mm 5000x2000x200mm 4000x2500x200mm 3000x2500x200mm 4000x1500x200mm 4000x1000x200mm 2500x1500x200mm 3000x1000x200 មម…